استاندارد های حسابداری

ردیفشماره استانداردنام استاندارد هالینک دانلود
1استاندارد شماره 1نحوه ارائه صورتهای مالی اساسینحوه ارائه صورتهای مالی اساسی
2استاندارد شماره 2صورت جریانهای نقدیصورت جریانهای نقدی
3استاندارد شماره 3درآمد عملیاتیدرآمد عملیاتی
4استاندارد شماره 4ذخایر ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالیذخایر ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی
5استاندارد شماره 5رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامهرویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
6استاندارد شماره 6گزارش عملکرد مالیگزارش عملکرد مالی
7استاندارد شماره 7حسابداری مخارج تحقیق و توسعهحسابداری مخارج تحقیق و توسعه
8استاندارد شماره 8حسابداری موجودی مواد و کالاحسابداری موجودی مواد و کالا
9استاندارد شماره 9حسابداری پیمانهای بلند مدتحسابداری پیمانهای بلند مدت
10استاندارد شماره 10حسابداری کمک های بلاعوض دولتحسابداری کمک های بلاعوض دولت
11استاندارد شماره 11داراییهای ثابت مشهودداراییهای ثابت مشهود
12استاندارد شماره 12افشای اطلاعات اشخاص وابستهافشای اطلاعات اشخاص وابسته
13استاندارد شماره 13حسابداری مخارج تامین مالیحسابداری مخارج تامین مالی
14استاندارد شماره 14نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جارینحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
15استاندارد شماره 15حسابداری سرمایه گذاریهاحسابداری سرمایه گذاریها
16استاندارد شماره 16آثار تغییر در نرخ ارزآثار تغییر در نرخ ارز
17استاندارد شماره 17داراییهای نامشهودداراییهای نامشهود
18استاندارد شماره 18صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعیصورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی
19استاندارد شماره 18صورتهای مالی جداگانه (تجدید نظر شده)صورتهای مالی جداگانه (تجدید نظر شده)
20استاندارد شماره 19ترکیبهای تجاریترکیبهای تجاری
21استاندارد شماره 20سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابستهسرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته
22استاندارد شماره 20سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدید نظر شده)سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدید نظر شده)
23استاندارد شماره 21حسابداری اجاره هاحسابداری اجاره ها
24استاندارد شماره 22گزارش های مالی میان دوره ایگزارش های مالی میان دوره ای
25استاندارد شماره 23حسابداری مشارکتهای خاصحسابداری مشارکتهای خاص
26استاندارد شماره 24گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداریگزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
27استاندارد شماره 25گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلفگزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف
28استاندارد شماره 26فعالیت های کشاورزیفعالیت های کشاورزی
29استاندارد شماره 27طرحهای مزایای بازنشستگیطرحهای مزایای بازنشستگی
30استاندارد شماره 28فعالیت های بیمه عمومیفعالیت های بیمه عمومی
31استاندارد شماره 29فعالیت های ساخت املاکفعالیت های ساخت املاک
32استاندارد شماره 30سود هر سهمسود هر سهم
33استاندارد شماره 31داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شدهداراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
34استاندارد شماره 32کاهش ارزش داراییهاکاهش ارزش داراییها
35استاندارد شماره 33مزایای بازنشستگی کارکنانمزایای بازنشستگی کارکنان
36استاندارد شماره 34رویه های حسابداری تغییر در برآورد های حسابداری و اشتباهاترویه های حسابداری تغییر در برآورد های حسابداری و اشتباهات
37استاندارد شماره 35مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
38استاندارد شماره 36ابزار های مالی - ارائهابزار های مالی - ارائه
39استاندارد شماره 37ابزار های مالی - افشاابزار های مالی - افشا
40استاندارد شماره 38ترکیب های تجاریترکیب های تجاری
41استاندارد شماره 39صورت های مالی تلفیقیصورت های مالی تلفیقی
42استاندارد شماره 40مشارکتهامشارکتها
43استاندارد شماره 41افشای منابع در واحد های تجاری دیگرافشای منابع در واحد های تجاری دیگر