بخشنامه های مالیاتی

ردیفشماره بخشنامهموضوعلینک دانلود
1200/99/504دستور العمل اجرای جز 1 بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 99 کل کشور200/99/504
2230/99/502تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال 1398230/99/502
399/501الویت های برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت 99 باتوجه به شیوع بیماری کرونا99/501
4200/12/13تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند 98(مالیاتهای مستفیم و ارزش افزوده)200/12/13
5