خدمات بیمه ای

خدمات بیمه ای

تمامی خدمات بیمه تامین اجتماعی شامل تهیه و تنظیم لیست بیمه کارکنان، پیگیری مطالبات، دیون و جرایم بیمه ای، پیگیری و ارائه مدارک حسابرسی بیمه، پیگیری و ارائه خدمات بررسی مدارک و دفاع بیمه و کاهش تعهدات و جرایم، توسط تیم تراز آزمون ارائه می گردد.