خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

شاید بتوان مهم ترین خدمات ارائه شده تراز آزمون پاسارگاد ( تاپ ) را خدمات مالیاتی با بهره گیری از سوابق و تجربیات ارزنده مدیران آن دانست. خدمات مالیاتی ارائه شده توسط تراز آزمون به شرح زیر می باشد:

۱- انجام خدمات ثبت نام در نظام جامع مالیاتی تا صدور کد اقتصادی و نظام مالیات ارزش افزوده
۲- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد و تهیه گزارشات مورد نیاز تا مرحله صدور برگ قطعی
۳- تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی و شرکت در جلسات دفاع پرونده های مالیاتی تا رسیدن به مرحله قطعی
۴- دریافت گواهی مالیات ارزش افزوده
۵- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده
۶- تهیه و تنظیم گزارش معاملات فصلی (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر)
۷- تحریر دفاتر قانونی
۸- تهیه و تنظیم لیست مالیات حقوق پرسنل