خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای

ارائه مشاوره مالی و حسابداری با توجه به شرایط و مدل کسب و کار شرکت ها و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت ها و ارائه گزارشات مدیریتی مورد نیاز و درخواست آنها از دیگر توانایی های تیم تراز آزمون می باشد. شایان ذکر است در هر حرفه شناخت نیازها و درک شرایط با استفاده از شاخص های موجود و قابل تشخیص از گذشته و تاریخچه آن حرفه، اولویت ارائه راهکار جهت برنامه ریزی ها و نیل به اهداف آینده دارد که می بایست مورد توجه و مداقه قرار گیرد.

ارائه مشاوره مالیاتی در هر مرحله از مراحل اظهار، رسیدگی و قطعیت توسط تراز آزمون صورت میپذیرد. این خدمات شامل مالیات عملکرد، ارزش افزوده، تکلیفی، و دیگر انواع مالیات می باشد.