مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی ماليات بر ارزش افزوده

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی ماليات بر ارزش افزوده

1-ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده:
جهت ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده اولين قدم مراجعه به بخش “انجام ثبت نام ” در سامانه ي اينترنتي عمليات الکترونيکي نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشاني
www.evat.ir
و در درج کامل اطلاعات بنگاه اقتصادي در قسمتهاي مختلف اين بخش سامانه و تاييد نهايي و ارسال اطلاعات مي باشد.
2- ساير مدارک ثبت نام براي اشخاص حقوقي
الف – نسخه چاپي فرم ثبت نام با مهر و امضاي مجاز که از سامانه پس از تکميل اطلاعات و تاييد نهايي و ارسال توسط سامانه در اختيار مودي قرار داد ميشود
ب – تصوير گواهي ثبت نام سازمان امورمالياتي از سامانه
www.tax.gov.ir
و تصوير گواهي کد اقتصادي قديم
پ – تصوير آگهي ثبت روزنامه رسمي
ت- تصوير آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي
ث-تصوير آخرين قبض تلفن محل فعاليت و يا تاييد گواهي پستي از اداره پست
ج-تصوير کارت بازرگاني شخص حقوقي (در صورت وجود)
ح-تصوير پروانه /مجوز فعاليت (در صورت وجود )
خ-تصوير شناسنامه و کارت ملي مديرعامل و اعضاي هيات مديره و شرکا
د-تصوير سند ماليکت يا اجاره نامه محل فعاليت
ذ- اولين فاکتور فروش شرکت
ر- تصوير مستندات مويد فعال بودن شرکت
ز-تصوير برگه قطعي يا تشخيص ماليات بر درآمد سالهاي 86 به بعد
ع- تصوير گواهي يا وکالت نامه نماينده قانوني
غ – تهيه نامه درخواست تعيين مرحله مشموليت
ف-تعهد نامه اولين واردات
ق-تعهد نامه عدم کارت بازرگاني
ک-تعهد نامه عدم فعاليت

3-سايرمدارک ثبت نام اشخاص حقيقي
الف – نسخه چاپي فرم ثبت نام با مهرو امضاي مجاز
ب-تصوير گواهي ثبت نام سازمان امور مالياتي
ج- تصوير شناسنامه و پشت روي کارت ملي مودي و شرکا
د-تصوير آخرين قبض تلفن محل فعاليت
ر- تصوير کارت بازرگاني شخص حقيقي در صورت وجود
ز-تصوير سند مالکيت يا اجاره نامه محل فعاليت
و-تصوير گواهي يا وکالتنامه نماينده قانوني

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *